.

وحید حسین زاده

کارشناس دبیرخانه مرکزی سازمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی