• .نام: سید مهدی
  • .نام خانوادگی: میرشفیعی
  • .سمت: مسئول دفتر ریاست
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی