.

سمیرا کریمی

کارمند امور قراردادها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی