• .نام: امیرحسین
  • .نام خانوادگی: صادقی نائینی فرد
  • .سمت: کارمند حوزه ریاست
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی