.

امیرحسین صادقی نائینی فرد

کارشناس مسئول حوزه ریاست

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی