.

فرناز اصلان خانی

کارشناس فناوری اطلاعات

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی