• .نام: حسام
  • .نام خانوادگی: یوسفی
  • .سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی