.

فرناز خیبری

مدیریت فناوری اطلاعات

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی