• .نام: یاسر
  • .نام خانوادگی: ولی نیا
  • .سمت: کارشناس سیستم ها و روش ها
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی