.

لاله چیت تایی

کارشناس برنامه و بودجه

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی