• .نام: شاهین
  • .نام خانوادگی: کیانی امین
  • .سمت: کارشناس برنامه و بودجه
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی