.

هایده صفری

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و سیستم ها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی