.

فرنوش هدایتی امن

کارشناس معاونت توسعه و سرمایه مهنسی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی