• .نام: زهرا
  • .نام خانوادگی: نوروزی زاده
  • .سمت: جانشین مدیریت امور آموز، پژوهش و ترویج
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی