• .نام: مجید
  • .نام خانوادگی: رئیس صفری
  • .سمت: کارشناس امور عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی