.

محمرضا صادقی

مسئول دفتر معاونت توسعه و سرمایه مهندسی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی