.

مدیرجلال اوجاقی

مدیر امور کارشناسی و داوری

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی