• .نام: صمد
  • .نام خانوادگی: دهقانی اسکویی
  • .سمت: کارشناس کنترل نقشه
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی