.

صمد دهقانی اسکویی

کارشناس مسئول کنترل نقشه

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی