.

علی صابری امیرآباد

کارشناس کنترل مطالعات ژئوتکنیک

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی