.

مانی چائچی منصور

کارشناس کنترل مطالعات ژئوتکنیک

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی