.

سید امیر رضا امین جواهری

کارشناس مسئول کنترل مطالعات ژئوتکنیک

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی