.

مرتضی غلامی

کارشناس بازرسی و کنترل ساختمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی