.

سعید ضیاء بخش

کارشناس ارجاع کار نظارت

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی