.

سید فائزه میرسعید قاضی

کارشناس امور مالی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی