• .نام: مجيد
  • .نام خانوادگی: گودرزی
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

majid.goudarzi@tceo.ir

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی