مصوبات هيات مديره

زمان ورود و خروج اعضای هیات مدیره در جلسات :
- جلسه پنجاه و ششمین 98/11/05
-
جلسه پنجاه و هشتمین
98/11/16
-
جلسه شصتمین 98/11/26

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________