کميته نظام پيشنهادات

رييس: مهيار فرنيا
نايب رييس: بهنام جباری
دبير: شهناز خزايي پول

اعضا: حسن يگانگی
          سعيد کاموسی
          علی کريمی آنچه
          الهام امينی
          سعيد حميدزاده مشهدی
          حميدرضا پسنديده

زمان برگزاری جلسات: