کميته مشترک استاندارد

نام : محمودرضا
نام خانوادگی : طاهری
سمت : رئیس کمیته مشترک استاندارد
نام : سعید
نام خانوادگی : سعیدیان
سمت : نائب رئیس کمیته مشترک استاندارد
سمت : دبیر کمیته مشترک استاندارد
نام : مهناز
نام خانوادگی : مقتدر
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : سیامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : افشین
نام خانوادگی : زمانی
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : هادی
نام خانوادگی : شفیعی گل
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : بابک
نام خانوادگی : کرم بارنگی
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : سید محمد امین
نام خانوادگی : موسوی
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : سید علیرضا
نام خانوادگی : سید علیرضا میرجعفری
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : نبی ئی
سمت : اعضا کمیته مشترک استاندارد