کميسيون هدايت و ارزيابی کارشناسان ماده 27

رييس: الهه رادمهر
نايب رييس: مجيد گودرزی
دبير: حسن يگانگی

اعضا: محسن جعفری فشارکی
          مجتبی صابر
          سيدعلی موسوی
          پيام رييس اصل

زمان برگزاری جلسات: