کميسيون مبحث دو

رييس: حسام الدين راقی
نايب رييس: کامبيز رضوی
دبير: سعيد سعيديان

اعضا: حسين اکبريان راد
          جهانگير رستم زاده
          غلامرضا آزادمنجيری
          کامران تيموری
          مهيار فرنيا
          شمس نوبخت دودران

زمان برگزاری جلسات: