کميسيون مبحث بيست و دو

رييس: اباصلت اصغری
نايب رييس: عليرضا ميرجعفری
دبير :بيژن خطيبی

اعضا: احمد خرم
       
کامران تيموری
       
حسين اکبريان راد
       
سيدمحمد هاشمی

زمان برگزاری جلسات: