کميسيون طرح و برنامه

رييس: حسين اکبريان راد
نايب رييس: بی تا جمالی
دبير: کامران تيموری

اعضا:
سيامک الهی فر
        احمد خرم
        حسام الدين راقی
        سيدمحمد هاشمی

زمان برگزاری جلسات: