حوزه ریاست

نام : وحید
نام خانوادگی : شفیعی
سمت : سرپرست معاونت برنامه ریزی و سیستم ها
شماره تماس : 42644
نام : علی
نام خانوادگی : سرمستی امامی
سمت : سرپرست روابط عمومی
شماره تماس : 42644
نام : عليرضا
نام خانوادگی : پورمستقيمی
سمت : مدیر امور گروههای تخصصی وکمیسیونها
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : رشیدی نسب
سمت : مدیر دبیرخانه مرکزی
شماره تماس : 42644
نام : مریم
نام خانوادگی : خان عمیدی
سمت : مدیر امور حقوقی و قراردادها
شماره تماس : 42644
نام : پریسا
نام خانوادگی : ضرابی زاده
سمت : مدیر امور اجرائی و اداری شورای انتظامی و بازرسان