کميسيون نقشه برداری

نام : امیر
نام خانوادگی : کریمی
سمت : رئیس کمیسیون تخصصی نقشه‌برداری
نام : سعید
نام خانوادگی : حمیدزاده مشهدی
سمت : نایب رئیس کمیسیون تخصصی نقشه‌برداری
نام : مهرداد
نام خانوادگی : رفیعی
سمت : دبیر کمیسیون تخصصی نقشه‌برداری
نام : محمد باقر
نام خانوادگی : پیری‌وردین
سمت : عضو کمیسیون تخصصی نقشه‌برداری
نام : عباس
نام خانوادگی : نصیری‌مهر
سمت : عضو کمیسیون تخصصی نقشه‌برداری
نام : اصغر
نام خانوادگی : یحیایی
سمت : عضو کمیسیون تخصصی نقشه‌برداری