اخبار
تمدید الکترونیکی پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی صرفا به صورت الکترونیکی از تاریخ 1399/02/01 در راستای توسعه ارائه خدمات الکترونیکی به اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به اطلاع می رساند فرآیند درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی از تاریخ 1399/02/01 صرفاً از طریق مراجعه به آدرس http://members.tceo.ir و به صورت الکترونیکی امکانپذیر می باشد.
جهت اطلاع از نحوه درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار و روند انجام مراحل، گردش کار ذیل را مطالعه نمایید.