اطلاعیه ها
.

دعوت از نامزدهای عضویت در نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1400/2/27 دوشنبه

نظر به اینكه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران فرآیند برگزاری انتخابات را آغاز نموده و مطابق با جدول زمانی اعلامی از سوی وزارت محترم راه و شهرسازی برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یكی از رشته های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج درماده 11 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرایی آن بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن :
1) اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسی.
2) اصل و تصویر مصدق كارت یا گواهی معتبر عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
3) اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی)
4) گواهی مشخصات فردی که می بایست از سوی سازمان استان تکمیل و تایید گردد.
4) اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
5)  اصل و تصویر مصدق كارت ملی.
6) دو قطعه عکس 4*3.
7) تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی استان و کارکنان دستگاههای نظارتی و اجرایی مرتبط با موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تبصره 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون) که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
8) گواهی عدم سوء پیشینه كیفری.
9) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تأیید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان.
از تاریخ 1400/03/01 الی 1400/03/31 به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، کوچه پنجم، پلاک 3 به شماره تماس 88075647 و 88576698 مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص یا درخواست هائی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که نامزد عضویت درهیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز اعلامی از سوی این هیأت اجرایی باشند.

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه ایران 1400/02/28