خبر تک خطی
.

تأخیر برخی دوره‌های آموزشی، پروانه‌های اشتغال به مهندسی / کاردانی و معماران تجربی در استان‌های با وضعیت سفید (کم‌خطر) تا تاریخ 1399/04/31 و در سایر استان‌ها تا تاریخ 1399/05/31 تمدید شد.

1398/12/24 شنبه