خبر تک خطی
.

برای مهندسان بن بست وجود نخواهد داشت. آنان يا راهی خواهند يافت يا راهی خواهند ساخت

1398/10/8 یکشنبه