اخبار
نشست تخصصی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) و فرصتهای کسب و کار در آن - ویژه مهندسان نشست تخصصی " آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) و فرصت های کسب و کار در آن - ویژه مهندسان "دوشنبه 9 دی ماه در سالن جلسات سازمان تشکیل گردید .
این جلسه با حضور مهندس مجتبی صابر و مهندس سیامک الهی فر ( اعضای هیات مدیره ) و مهندس امید رضا ریاحی ( مدرس ) برگزار گردید .
در این نشست مهندس ریاحی به تشریح سامانه مذکور پرداخت این سامانه کمک می کند تا تمام معمالات دولتی و تدارکات به صورت الکترونیکی درج و
در
یک سامانه الکترونیکی ثبت شود و در پنل پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند .