اخبار
نشست کاری با مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی جلسه ارکان دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان و روابط بین الملل با مهندس عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در روز یکشنبه مورخ 99/04/22 در محل این وزارت خانه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر فرهام مقدم راد گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته در دبیرخانه را ارائه نمودند. در ادامه مهندس سیف زاده نماینده شورای مرکزی در دبیرخانه و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ضمن اشاره به چگونگی تشکیل کارگروه صادرات خدمات فنی مهندسی در شورای مرکزی و اهداف مرتبط با آن و نقش سازمان های نظام مهندسی استان ها توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه آقایان دکتر عابدی دبیر اجرائی و مهندس علی گلچین مدیر امور اداری توسعه دبیرخانه توضیحاتی را ارائه نمودند. در پایان آقای مهندس عبدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی از موافقت خود با پیشنهادات دبیرخانه در خصوص به رسمیت بخشیدن دوره های آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی و عضویت ارکان دبیرخانه در کارگروه صادرات خدمات فنی مهندسی وزارت راه و شهرسازی و تشکیل جلسات مشترک و عضویت دبیرخانه در کمیسیون های مشترک ایران و هشت کشور تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی نکاتی را مطرح نمودند.