اخبار
انتخاب هیأت رئیسه سال دوم هیأت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 98/10/21، انتخاب هیأت رئیسه برگزار و اعضای زیر با کسب اکثریت آراء به عنوان هیأت رئیسه جدید سازمان انتخاب شدند.

مهندس سعید سعیدیان رئیس سازمان

مهندس کامبیز رضوی          نائب رئیس اول

مهندس علی کریمی آنچه    نائب رئیس دوم

مهندس الهه رادمهر             دبیر سازمان

به پیشنهاد هیأت رئیسه منتخب، مهندس مجتبی صابر با کسب اکثریت آراء به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.