اخبار
اولين جلسه هيات رئيسه سال دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٢راس ساعت ١٥
دفتر رياست سازمان
با حضور
 مهندس سعيد سعيديان
مهندس كامبيز رضوي
مهندس الهه رادمهر
مهندس علي كريمي آنچه
مهندس مجتبي صابر