اخبار
حضور اعضای شورای انتظامی استان تهران جهت تبریک

ریاست آقای مهندس سعیدیان به عنوان رئیس سازمان در سال دوم و جلسه ی تکریم آقای دکتر یوسف باقری که به عنوان عضو حقوقدان و نماینده قوه قضایه  به  شورای انتظامی کشور معرفی شده و آقای دکتر غلامعلی محمدی به عنوان عضو جدید حقوقدان شورای انتظامی استان تهران معارفه شدند.