اخبار
تشکیل «کارگروه توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی» به تصویب کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج رسید.

امروزه مهندسان علاوه بر توانمندی‌های حرفه‌ای، نیازمند آموزش‌ها و مهارت‌های فردی در این راستا می‌باشند که موجب هم‌خوانی، تجانس، کارآیی و ثمربخشی توانمندی‌های ایشان گردد.

از سوی دیگر سرمایه واقعی سازمان، اعضاء و کارکنان آن است که نیازمند توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی هستند.

در همین راستا و با توجه به حیطه اختیارات و وظایف کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج، پس از چند جلسه کارشناسی پیشنهاد تشکیل «کارگروه توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی» در تاریخ 23 دی 98 به تصویب رسید.

بخشی از اهداف این کارگروه به شرح زیر است:

1. بومی سازی و ارایه برنامه‌های توسعه فردی و سازمانی؛

2. توسعه مهارت‌های مذاکره و رفتار بین فردی جهت پیشبرد پروژه‌ها؛

3. پرورش مهارت‌های کلامی و فرهنگی برای اثرگذاری جهت مستندسازی و تصمیم‌گیری؛

4. یکسان سازی و بهبود رفتار حرفه‌ای اعضا در پروژه‌ها.