اخبار
نائب رئیس جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب شد نائب رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شنبه پنجم بهمن ماه در جلسه شورای انتظامی استان تهران انتخاب گردید.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، براساس یکی از بندهای صورتجلسه شورای انتظامی مبنی بر تغییر ترکیب هیأت رئیسه شورای انتظامی با حضور غلامعلی محمدی عضو جدید حقوقی شورای انتظامی و اعضای شورا، به اتفاق آراء مهندس فرزاد لحمی به عنوان نائب رئیس شورای انتخاب گردید و مدت مسئولیت نامبرده تا پایان دوره یکساله هیأت رئیسه فعلی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران خواهد بود.