اطلاعیه ها

.

ثبت اطلاعات ملک و دستور نقشه و بارگذاری نقشه در قسمت طراحی سامانه جامع

1398/9/16 شنبه

عضو محترم

در راستای اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 4 شیوه نامه اجرایی ماده مذکور پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از تاریخ 1398/9/16 ثبت اطلاعات ملک و دستور نقشه و بارگذاری نقشه در قسمت طراحی سامانه جامع،  اجرایی می گردد. لذا مقتضی است کلیه اعضاء نسبت به اجرای فرآیند طراحی شده اقدام و مطابق گردش کار ذیل عمل نمایند.

گردش کار استفاده از سامانه ثبت نقشه های طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی:

 1. لازم است شخص دارای صلاحیت و ظرفیت طراحی معماری با مراجعه به آدرس سامانه جامع، بخش کنترل طراحی نسبت به ثبت دستور نقشه مورد نظر اقدام نماید.
 2. پس از ثبت دستور نقشه، فیش های طراحی بر اساس تعرفه خدمات مهندسی توسط سامانه ایجاد و پیامک برای مالک/ متقاضی ارسال  می گردد.
 3. مالک با مراجعه به آدرس سامانه جامع، قسمت پیگیری درخواست، می تواند به صورت آنلاین نسبت به پرداخت فیش های طراحی صادر شده اقدام نماید.
 4. پس از پرداخت فیش ها توسط مالک در هر مرحله، مهندس طراح باید قرارداد منعقد شده با مالک/متقاضی را در سامانه آپلود نماید.
 5. پس از بارگذاری قرارداد ، سامانه نسبت صدور برگ تعهد طراحی به صورت الکترونیکی اقدام می نماید که مهندس طراح می تواند در این مرحله اقدام به چاپ برگ تعهد طراحی نماید.
 6. در این مرحله طراح باید نسبت به بارگذاری برگ طراحی مهر و امضاء شده در سامانه اقدام نماید.
 7. طراح باید پس از تایید نقشه های فاز یک توسط شهرداری نسبت به بارگذاری نقشه ها در سامانه اقدام نماید.

برخی از مزایای ثبت نقشه های طراحی در سامانه جامع :

 • کنترل دقیق صلاحیت و ظرفیت مهندسان طراح
 • بارگذاری کلیه قرارداد های طراحی
 • تکمیل و اخذ برگ های تعهد طراحی به صورت الکترونیکی
 • واریز حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی طبق تعرفه مربوطه
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر