دوشنبه 28 مرداد 1398   16:49:59
.
حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: مهندس رامين نقيب الساداتی


سمت: مدیر حوزه ریاست

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: مهندس شهناز خزائی پول


سمت: مدیر امور گروه های تخصصی، کمیسیون ها

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: پریسا ضرابی زاده


سمت: مدیر امور اجرایی و اداری شورای انتظامی و بازرسان

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: مصطفی بابائیان


سمت: سرپرست دبیرخانه مرکزی

شماره تماس: 42644

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.