چهارشنبه 26 تير 1398   09:13:01
.
اعضای گروه تخصصی معماری

نام و نام خانوادگی: مهندس نیلوفر فراهتی(رييس)


سمت: -

مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: 1

نام و نام خانوادگی: مهندس فرشاد مفاخر(نايب رييس)


پایه پروانه اشتغال: 1

نام و نام خانوادگی: مهندس فربود سعادت(دبير)


سمت: -

مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

پست الکترونیکی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامرضا خوش گفتار منفرد


مدرک تحصیلی: مهندس معماری

پایه پروانه اشتغال: 1

پست الکترونیکی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس شاهین ایلکا


سمت: -

مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

پست الکترونیکی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس وحید قبادیان


سمت: -

مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

پست الکترونیکی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن یگانگی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

پایه پروانه اشتغال: 1

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.