پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   13:19:41
.
کميسيون انجمن ها و تشکل های مهندسی
  • دبیر کمیته:
         علی نبی زاده
  • اعضا:
         بیژن خطیبی
        امیرحسین دزفولیان
        مهدی روانشادنیا
        محمد طاهری
        مهیار فرنیا
        فرهام مقدم راد
  • ساعت جلسه: شنبه 12 - 10
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.