چهارشنبه 26 تير 1398   09:23:12
.
تقویم برگزاری مجامع عمومی
* سال 96
 • سال 1396 شش ماهه دوم (فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1396/12/15ساعت 15 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:مرکز همایش بین‌المللی رازی
   
 • سال 1396 شش ماهه دوم (فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1396/12/12ساعت 15 روز شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 
 • سال 1396 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1396/06/11ساعت 15 روز شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:مرکز همایش بین‌المللی رازی
 
 • سال 1396 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1396/06/08 ساعت 15 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 
 • سال 1396 شش ماهه اول (فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1396/03/02ساعت 15 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:پژوهشگاه نيرو
 
 • سال 1396 شش ماهه اول (فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1396/02/27ساعت 15 روز چهار شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

* سال 95
 • سال 1395 شش ماهه دوم (عادی بطور فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/10/28ساعت 15 روز سه‌شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:مرکز همایش بین‌المللی رازی
 
 • سال 1395 شش ماهه دوم (عادی بطور فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/10/25ساعت 14 روز شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 
 • سال 1395 شش ماهه اول (عادی سالانه ادامه  نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/05/12 ساعت 15 روز سه‌شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی رازی

 
 • سال 1395 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/04/01 ساعت 15 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:مرکز همایش های برج میلادتهران

 
 • سال 1395 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/03/19 ساعت 14 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 

*سال 94
 
 • سال 1394 شش ماهه دوم (عادی سالانه ادامه نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/09/09 ساعت 15 روز دوشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

 
 • سال 1394 شش ماهه دوم (عادی سالانه ادامه نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/07/29 ساعت 15 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

 
 • سال 1394 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/06/03 ساعت 15 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد

 
 • سال 1394 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/05/27 ساعت 14 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

 
 • سال 1394 شش ماهه اول (عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/03/27 ساعت 15 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:خیابان سئول،نمایشگاه بین المللی تهران، سالن میلاد

 
 • سال 1394 شش ماهه اول (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/03/24 ساعت 14 روز یکشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

 
 • سال 1394 شش ماهه اول (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/02/13 ساعت 14 روز یکشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

 
 • سال 1394 شش ماهه اول (ادامه عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/01/19 ساعت 17 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:خیابان سئول،نمایشگاه بین المللی تهران، سالن میلاد
 

* سال 93
 
 • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/12/13 ساعت 16 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:خیابان سئول،نمایشگاه بین المللی تهران، سالن میلاد

 
 • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/11/29 ساعت 14 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

 
 • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/09/25 ساعت 16 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:شهرک غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سالن خلیج فارس

 
 • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/09/05 ساعت 14 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

 
 • سال 1393 شش ماهه اول (تنفس)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/06/22 ساعت 16 روز شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در بزرگراه شهید همت، حد فاصل تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری و چمران

 
 • سال 1393 شش ماهه اول (ادامه نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/05/28 ساعت 16 روز شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی واقع در بزرگراه چمران، خیابان سئول

 
 • سال 1393 شش ماهه اول (نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/05/14 ساعت 16 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری : شهرک غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سالن خلیج فارس

 
 • سال 1393 شش ماهه اول (نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/04/31 ساعت 13 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10 ، سالن جلسات
 

* سال 92
 
 • سال 1392 شش ماهه اول (نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/04/30 ساعت 15 روز یکشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: شهرک غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سالن خلیج فارس
                 
    
 • سال 1392 شش ماهه اول (نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/04/23 ساعت 13 روز یکشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری : شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10 ، سالن جلسات

 
 • سال 1392 شش ماهه اول (فوق العاده نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/02/08 ساعت 16 روز یکشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: خیابان شریعتی، حسینیه ارشاد
 •  سال 1392 شش ماهه اول (فوق العاده نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/02/03 ساعت 14 روز سه شنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10 ، سالن جلسات
 

*سال 91
 • سال 1391 شش ماهه دوم (نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/12/16 ساعت 16 روز چهارشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:  خیابان شریعتی ، حسینیه ارشاد
                   
  
 • سال 1391 شش ماهه دوم (نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/11/23 ساعت 13 روز دوشنبه
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری : شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک 10 طبقه چهارم

 
 • سال 1391 شش ماهه اول (نوبت دوم)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/06/20 ساعت 16
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: شهرک غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار دادمان(پونک باختری)

 
 •  سال 1391 شش ماهه اول (نوبت اول)
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/06/01 ساعت 16
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری: شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، نبش گلستان یکم، پلاک 12
 

*سال 90
 • تاریخ و ساعت برگزاری: 1390/12/24 ساعت 16
 • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: کارت عضویت معتبر یا گواهی عضویت سازمان
 • محل برگزاری:  شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، نبش گلستان یکم، پلاک 12

 
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.