گروه تخصصی تاسيسات برقی

معرفی اعضا
نام : علی
نام خانوادگی : کريمی آنچه
سمت : رييس
شماره تماس : 42644
نام : مينو
نام خانوادگی : سهرابی
سمت : نايب رييس
شماره تماس : 42644
نام : داريوش
نام خانوادگی : صمدبين
سمت : دبير
شماره تماس : 42644
نام : مرتضی
نام خانوادگی : عنايت
سمت : عضو
شماره تماس : 42644
نام : محسن
نام خانوادگی : فناستـيان
سمت : عضو
شماره تماس : 42644
نام : سيد اعتضاد
نام خانوادگی : مقيمي
سمت : عضو
شماره تماس : 42644
نام : سيدبدرالدين
نام خانوادگی : رضازاده
سمت : عضو
شماره تماس : 42644
روز و ساعت برگزاري جلسات: سه شنبه ها ساعت 14 الي 17


 اهم اقدامات گروه تخصصی برق دوره هفتم
 1. تهیه و تنظیم چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی ساختمان و درج آن در سایت سازمان
 2. برگزاری جلسات متعدد با سازمان فنی و حرفه ای،صنف برقکاران  و صنف الکتریک در خصوص آموزش برقکاران
 3. تهیه شرح خدمات مهندسان ناظر  و طراحان تاسیسات برقی جهت تنظیم مبانی قیمت
 4. ارسال نامه ی اعطای مجدد" صلاحیت اجرا به مهندسین برق" به اداره کل راه و شهرسازی
 5. برگزاری جلسات مستمر با شرکت توزیع برق استان تهران جهت اجرایی نمودن شیوه نامه برق اماکن در کلیه شهرستان های استان تهران
 6. تهیه ی دستورالعمل اصلاح نحوه ارجاع کار برق اماکن
 7. برگزاری جلسات متعدد  با  اداره استاندارد جهت تهیه لیست اقلام و تجهیزات برقی استاندارد
 8. ارسال نامه ی پیشنهاد ایجاد "صلاحیت آزمایشگاهی برای مهندسین برق" ، به کارگروه شورای مرکزی
 9. نامه ی کارمندان شهرداری جهت ورود به سامانه ارجاع نظارت
 10. ایجاد کارتابل نظارت برق اماکن برای مهندسان شهرستان ها
 11. ویرایش و اصلاح قرارداد نظارت بر اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن و اخذ تاییدیه  واحد حقوقی سازمان
 12. بررسی و اصلاح سرفصل های دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال رشته تاسیسات برقی ( نظارت ، طراحی و ورود به حرفه) و ارسال آن به دفتر مقررات ملی ساختمان .
 13. همکاری در تهیه نرم افزار ارجاع برق اماکن استان تهران
 14. بازنگری شیوه نامه ارجاع نظارت برق اماکن به منظور بهبود وضعیت ارجاع کار
 15. تشکیل جلسه با نمایندگان شرکت توزیع برق تهران و واحد کنترل نقشه سازمان جهت جانمایی پست برق در زمان طراحی ساختمان ها